Kosten: 10 Euro: Pilotprojekt - Unterschrift mit Personalausweis

Am Sign-me-Drücker: (v.l.) Kim Nguyen (D-Trust), Andreas Staiger (Reiner SCT), Heinz-Otto Meyn (D-Trust), Ulrich Hamann (Bundesdruckerei).

Am Sign-me-Drücker: (v.l.) Kim Nguyen (D-Trust), Andreas Staiger (Reiner SCT), Heinz-Otto Meyn (D-Trust), Ulrich Hamann (Bundesdruckerei).

Foto: Bundesdruckerei

Zurück zum Artikel: Kosten: 10 Euro: Pilotprojekt - Unterschrift mit Personalausweis